08 - 007 88 20*

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08:00 – 18:00 uur

Algemene voorwaarden van de website

1. Definities

'‘D&G’ verwijst naar Domestic & General Group Limited, een vennootschap ingeschreven in Engeland onder nummer 01156896, met als statutaire zetel Swan Court, 11 Worple Road, Wimbledon, Londen SW19 4JS, Verenigd Koninkrijk.

‘Cliënt’ verwijst naar Whirlpool Belux n.v.

‘We/wij/ons/onze’ verwijst naar Domestic & General Group Limited, Domestic & General Insurance Europe AG en/of Whirlpool Belux n.v., afhankelijk van de context.

‘Website’ verwijst naar het subdomein van de inschrijving en van de garantie van de Cliënt, beschikbaar op het adres https://whirlpool.registermyguarantee.com/be#/
 deze is het eigendom van de Cliënt en wordt door D&G beheerd in opdracht van de Cliënt.

‘U/uw’ verwijst naar de gebruiker van deze website.

2. Gebruik van de website

Het is u toegestaan op deze website te navigeren en uitsluitend voor persoonlijk gebruik kopieën te maken door deze af te drukken of te downloaden op een harde schijf. Het is niet toegestaan:

Enige inhoud van deze site op enigerlei wijze te kopiëren, verspreiden, wijzigen of aan te passen, met uitzondering van de hierboven toegestane gevallen;

Enige inhoud van deze site te kopiëren, verspreiden of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden;

Enige vermelding van auteursrechten, gedeponeerd handelsmerk of andere vermelding van intellectueel eigendom te verwijderen die oorspronkelijk stond vermeld in de gekopieerde of afgedrukte inhoud van de website.

Alle auteursrechten op en al het eigenlijk intellectueel eigendom van de inhoud van deze website zijn eigendom van D&G.

De website bevat handelsmerken, met name de naam en het logo van de Cliënt, die aan de Cliënt toebehoren en de naam en het logo van D&G, die aan D&G toebehoren. Geen enkel logo of afbeelding van de website mag, geheel of gedeeltelijk, worden doorgezonden of gekopieerd zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de eigenaar. In de Vertrouwelijkheids- en veiligheidsverklaring inzake de gegevens op deze website vindt u meer informatie over de wijze waarop de op deze website verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt.

3. Inhoud

Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij verbinden ons er niet toe om deze informatie continu actueel te houden. Wij hebben redelijke maatregelen getroffen om de juistheid en de relevantie van de inhoud van deze website te controleren, maar wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en doen geen verklaringen inzake de inhoud van deze website, met inbegrip van de handelswaarde, de geschiktheid voor een bepaald gebruik, de status of de wettigheid. Alle informatie wordt ‘als zodanig’ verstrekt en wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade voortkomend uit het gebruik van de informatie of adviezen op deze website; wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor een fout of weglating in de inhoud van deze website. Bovendien kunnen wij niet garanderen dat de website onafgebroken beschikbaar zal zijn, en wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor verlies of schade voortvloeiend uit een dergelijke onbeschikbaarheid.

4. Links naar externe websites

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Deze koppelingen worden u aangeboden om u te helpen snel en eenvoudig aanvullende informatie te vinden. Wanneer u op een link klikt, verlaat onze website en de door D&G gecontroleerde informatie en wordt u doorgeleid naar een externe site van derden (‘gelieerde website'). D&G heeft geen invloed op de inhoud van de gelieerde website en is niet aansprakelijk voor de op de gelieerde website verstrekte informatie. Het is voor D&G redelijkerwijs niet mogelijk om constant toezicht te houden op de inhoud van gelieerde websites zonder specifieke aanwijzing voor inbreuk. D&G verwijdert echter een link naar een site als D&G in kennis wordt gesteld over de aanwezigheid van illegale of anderszins strafbare inhoud op de gelieerde website. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand in verband met de inhoud en het gebruik van deze gelieerde websites.

5. Over ons

De website wordt in opdracht van de Cliënt beheerd door D&G.

6. Productregistratiediensten

Domestic & General Insurance Europe AG levert in opdracht van de Cliënt productregistratiediensten.

7. Belangrijke informatie met betrekking tot de leverancier

Het aanbieden en afsluiten van verzekeringsovereenkomsten (aangeduid als de activiteit verzekeringsbemiddeling) op deze website worden verricht door Domestic & General Insurance Europe AG. Alle op deze website gekochte verzekeringsovereenkomsten zijn onderhevig aan de algemene polisvoorwaarden die het gebruik daarvan bepalen. U moet de algemene polisvoorwaarden alsook alle andere op deze website geleverde voorwaarden lezen. Domestic & General Insurance Europe AG is een vennootschap ingeschreven in Engeland onder nummer 0485850, met als statutaire zetel Swan Court, 11 Worple Road, Wimbledon, Londen SW19 4JS, Verenigd Koninkrijk. Domestic & General Insurance Europe AG staat onder het toezicht van de Prudential Regulation Authority, en wordt gereglementeerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority van het Verenigd Koninkrijk onder het registratienummer voor financiële diensten 202111. U kunt de registers van de FCA raadplegen op www.fsa.gov.uk/register/home.do. In het kader van de derde richtlijn ‘schadeverzekering’ is Domestic & General Insurance Europe AG bevoegd verzekeringsactiviteiten uit te oefenen door een bijkantoor te openen (‘paspoort voor vestiging in de EER’) in de volgende lidstaten van de EER: Frankrijk, Duitsland en Spanje. De onderneming is eveneens bevoegd om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen die op basis van grensoverschrijdende diensten zijn toegestaan (‘paspoort voor diensten in de EER’) in de volgende lidstaten van de EER: Oostenrijk, België, Ierland, Polen en Portugal.

8. Aansprakelijkheid

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor storingen, slecht functioneren of onbeschikbaarheid van deze website, tenzij deze voortkomt uit opzettelijke tekortkoming door ons of uit fraude door ons. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor schade of bijzondere verliezen, die onrechtstreeks of incidenteel door u zijn geleden (met inbegrip van alle winstderving, verlies van zakelijke kansen of van toegevoegde waarde) en die voortvloeien uit het gebruik van deze website of het slechte functioneren ervan. Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze in het geval van overlijden of letsel voortkomend uit onze nalatigheid. Wij kunnen het gebruik van deze website op ieder moment opschorten, intrekken, beperken of annuleren.

9. Toepasselijk recht

Het Engels recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de website, tenzij u een ingezetene bent van Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Portugal of van Spanje, in welk geval het recht van het desbetreffende land van toepassing is.

10. Territoriale beperkingen

De website is op dit moment bestemd voor personen die de website raadplegen en gebruiken vanuit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, België, Ierland, Polen en Portugal.

11. Virus

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te waken dat de website virusvrij is. Desalniettemin kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die door een virus of andere technologie wordt veroorzaakt en die voortvloeit uit uw gebruik van deze site, het downloaden van de inhoud ervan of van de inhoud van een gelieerde website.

12. Advies en aanbevelingen

Niets op deze website dient te worden beschouwd als een advies of een aanbeveling. Uw beslissing om al dan niet een verzekeringsovereenkomst op deze site te kopen, moet u niet uitsluitend baseren op de informatie die op deze pagina's staat vermeld. U moet de polisdocumenten en/of de feitelijk algemene voorwaarden van een specifiek product aandachtig lezen voordat u besluit tot aankoop.

13. Contact met ons opnemen

Als u een zorgpunt wilt uiten betreffende deze website of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail versturen naar het volgende adres: servicebe@domesticandgeneral.com. Bedankt voor uw bezoek aan deze website. De bovenstaande algemene voorwaarden kunnen door D&G van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en wij bevelen u aan deze voorwaarden bij ieder bezoek aan de site te controleren.