801 33 22 11

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek od 9:00-17:00*

Warunki korzystania z niniejszej strony internetowej

Ta witryna internetowa przygotowana została dla firmy Whirlpool Polska S.A przez Domestic & General Insurance PLC. Odwiedzając lub korzystając z tej witryny, wyrażacie Państwo zgodę na poniższe warunki. Jeśli nie akceptujecie Państwo tych warunków użytkowania i nie zamierzcie się z nimi wiązać, nie wolno Państwu korzystać z naszej witryny i należy ją natychmiast opuścić.

1. Definicje

"D&G" oznacza Domestic & General Group Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 01156896, z siedzibą pod adresem Swan Court, 11 Worple Road, Wimbledon, SW19 4JS Londyn, Wielka Brytania.

"Klient" oznacza Whirlpool Polska S.A

"My/wy" oznacza Domestic & General Group Limited, Domestic & General Insurance PLC i / lub Klient, w stosownych przypadkach.

"Wiryna internetowa" oznacza subdomenę strony rejestracyjnej i gwarancyjnej należącej do firmy Klient, dostępnej pod adresem registercandy.com, której właścicielem jest Klient i którą, w imieniu klienta, zarządza D&G.

"Użytkownik/Państwo" oznacza użytkownika tej strony internetowej

2. Korzystanie ze strony internetowej

Użytkownik może przeglądać stronę internetową i powielać na własny użytek fragmenty treści poprzez drukowanie lub pobieranie danych na dysk. Użytkownik nie może: powielać, rozpowszechniać, zmieniać lub w jakikolwiek sposób modyfikować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów zawartych na stronie internetowej z wyjątkiem sytuacji określonych powyżej. powielać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać materiały zawarte na stronie internetowej w celach komercyjnych. usuwać żadnych praw autorskich, znaku handlowego lub innych powiadomień o prawach własności intelektualnej zawartych w oryginalnych materiałach lub wydrukach strony internetowej. Należy pamiętać, że wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w jakichkolwiek materiałach zawartych na tej stronie internetowej należą do D&G. Strona internetowa zawiera znaki towarowe, w tym nazwę i logo Klient należące do Klient oraz nazwę i logo D&G należące do D&G. Żadne logo lub zdjęcie ze strony internetowej nie może być udostępniane lub powielane, w całości lub częściowo, chyba że za zgodą właściciela. Informacja o sposobie wykorzystania danych osobowych zgromadzonych na tej stronie internetowej znajdują się w Oświadczeniu o ochronie danych i prywatności na stronie internetowej.

3. Treść

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie zobowiązujemy się w żaden sposób do aktualizowania informacji. Choć bardzo staramy się, żeby informacje na stronie internetowej były dokładne i aktualne, nie możemy udzielić żadnej gwarancji lub zapewnień dotyczących jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej, włączając w to wszystkie gwarancje i warunki handlowe, przydatność do określonego celu, tytuł i nienaruszalność. Wszystkie zapewniane informacje mają formę "gotową" i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z polegania na informacjach lub poradach zawartych na tej stronie internetowej. Nie ponosimy ponadto odpowiedzialności za ewentualne błędy lub zaniedbania w informacjach zawartych na tej stronie internetowej. Nie udzielamy również gwarancji, że strona internetowa jest dostępna w sposób nieprzerwany i nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z takich problemów.

4. Łącza do zewnętrznych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Łącza te stanowią pomoc w znalezieniu dodatkowych informacji w sposób szybki i łatwy. Po kliknięciu łącza możliwe, że opuszczą Państwo naszą stronę internetową i treści kontrolowane przez D&G oraz zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową zewnętrznego usługodawcy ("Strona Powiązana"). D&G nie ma żadnego wpływu na treści na Stronie Powiązanej i nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na takiej stronie. Stałe kontrolowanie treści na Stronach Powiązanych bez szczególnego powiadomienia o naruszenia prawa nie jest uzasadnione w przypadku D&G; jednak, D&G usunie łącze do Strony Powiązanej po otrzymaniu informacji, że zawiera ona materiały niezgodne z prawem lub inne materiały naruszające prawo. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub korzystanie ze Stron Powiązanych.

5. Kim jesteśmy?

Witryna internetowa przygotowana została z myślą o firmie Client przez D&G.

6. Usługi Rejestracji Produktu

Domestic & General Insurance PLC świadczy usługi rejestracjne produktów w imieniu firmy Klient.

7. Ważne informacje na temat dostawcy

Oferta i zawieranie umów ubezpieczeniowych (tzw. czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego) w tej witrynie internetowej są prowadzone przez Domestic & General Insurance PLC. Wszystkie umowy ubezpieczeniowe zakupione w tej witrynie podlegają warunkom zawartym w umowie. Należy zapoznać się z warunkami umowy jak również ze wszystkimi innymi zagadnieniami prawnymi zawartymi na jej stronach. Domestic & General Insurance PLC jest spółką zarejestrowaną w Anglii, numer firmy 0485850, z siedzibą pod adresem Swan Court, 11 Worple Road, Wimbledon, Londyn SW19 4JS, Wielka Brytania. Domestic & General Insurance Plc jest upoważniony przez Urząd Regulacji Ostrożnościowej i regulowany przez Urząd Nadzoru Finansowego oraz Urząd Regulacji Ostrożnościowej w Wielkiej Brytanii z numerem rejestracyjnym firmy (FRN) 202111. Rejestr prowadzony przez FCA dostępny jest na stronie www.fsa.gov.uk/register/home.do.

Spółka Domestic & General Insurance PLC jest upoważniona w ramach Trzeciej Dyrektywy dotyczącej ubezpieczenia innego niż ubezpieczenie na życie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej poprzez zakładanie oddziałów (tj. posiada "jednolity paszport na działalność ubezpieczeniową na terenie EOG") w następujących państwach członkowskich EOG: Francji, Niemczech i Hiszpanii. Jest również uprawniona do wykonywania transgranicznej działalności ubezpieczeniowej ( "swobodne świadczenia usług na terenie EOG") w następujących państwach członkowskich EOG: Austrii, Belgii, Irlandii, Polsce i Portugalii.

8. Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie, wadliwe działanie lub brak dostępu do strony internetowej, chyba że wynika to z naszego umyślnego działania lub nadużyć. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wyjątkowe, pośrednie lub przypadkowe szkody albo straty poniesione przez Użytkownika (również utraty zysków, możliwości bądź wartości przedsiębiorstwa) w wyniku awarii czy nieprawidłowego działania strony internetowej. Żaden z tych warunków nie może wyłączyć ani ograniczyć naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszych zaniedbań: Możemy zawiesić, wycofać, ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej w dowolnym momencie.

9. Obowiązujące Prawo

Niniejsze warunki oraz korzystanie z tej witryny podlegają prawu angielskiemu, chyba że mieszkacie Państwo w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Portugalii czy Hiszpanii, w takim przypadku będzie miało zastosowanie prawo tego państwa.

10. Granice Terytorialne

Witryna internetowa jest obecnie przeznaczona dla tych, którzy mają do niej dostęp i używają jej na terenie: Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii oraz Hiszpanii.

11. Wirusy

Podejumiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ta witryna internetowa jest wolna od wirusów. Jednak nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wirusami lub inną technologią, powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny internetowej lub w wyniku ściągnięcia dowolnych materiałów zamieszczonych na niej lub na każdej innej witrynie z nią powiązanej.

12. Porady i zalecenia

Żadnej informacji na tej witrynie nie należy traktować jako porady lub rekomendacji. Zawierając umowę ubezpieczeniową w tej witrynie nie należy polegać wyłącznie na informacjach zawartych na jej stronach. Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją i/lub z zasadami umowy odnoszącymi się do konkretnego produktu.

13. Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tej strony lub chcesz się z nami skontaktować, należy wysyłać wiadomość email na adres: obslugaklienta@domesticandgeneral.com. Dziękujemy za wizytę na naszych stronach. Prosimy zwrócić uwagę, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu zmieniane przez D&G i dlatego zaleca się sprawdzać je każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową.